VS 3 SD WabeVS 3 SD Wabe verspannt
model information
vhg_vs3_sdwabe